Bemiddeling

 

De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken. Bemiddeling kan volkomen vrijwillig worden aangevat door de partijen in geschil. Het eventueel bereikte akkoord kan door de rechter worden gehomologeerd en heeft dan dezelfde uitwerking als een vonnis.

Wanneer de bemiddeling door een rechter wordt bevolen, betreft het een gerechtelijke bemiddeling, waarvan de duur beperkt wordt in de tijd. Bij afloop van zijn opdracht meldt de bemiddelaar de rechter schriftelijk of de partijen al dan niet tot een akkoord zijn gekomen.

Bemiddelaar

 

Bemiddelaars zijn speciaal opgeleid om in conflictsituaties tussen personen het geschil te helpen oplossen door partijen op een beredeneerde wijze doorheen een bemiddelingstraject te leiden. Doorheen dit traject zal de bemiddelaar partijen ertoe aanzetten om  elkaars belangen te begrijpen teneinde hen zelf tot het formuleren van mogelijke alternatieven te brengen om het geschil tot een oplossing te brengen,  die voor elk van hen bevrediging geeft.

Bemiddelingsakkoorden gesloten onder begeleiding van een door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) erkend bemiddelaar kunnen worden gehomologeerd door de rechter. Door de FBC zijn bemiddelaars met zeer diverse beroepsachtergrond erkend. Naargelang de aard van het geschil kan het belangrijk zijn bij de keuze van een bemiddelaar daarmee rekening te houden.

Geen enkel bemiddelaar kan zich verbinden dat een bemiddeling steevast tot een goed einde kan worden gebracht.

Daarom dat zowel partijen als de bemiddelaar zelf enkel een inspanningsverbintenis hebben tegenover elkaar, om al wat redelijk mogelijk is in het werk te stellen om tot een akkoord te komen. Een noodzaak is dit evenwel niet. Elk van de partijen heeft het recht om de bemiddeling stop te zetten zo deze niet meer als zinnig ervaren wordt. Ook de bemiddelaar heeft dat recht. Niets belet evenwel dat partijen na een bedenktijd de bemiddelaar zouden verzoeken om de bemiddelingspoging verder te zetten.