UW RECHT

Iemand ervaart “zijn” recht als subjectieve ervaring het scherpst wanneer het getoetst wordt aan objectieve regels.

In een conflict over ‘hun’ recht nemen partijen extreme standpunten in om te pogen op die wijze hun belang te laten primeren en aldus ‘hun’ recht te bekomen. Praktisch nemen partijen snel hun toevlucht tot een de rechtbank.  Deze beschikt in voordeel van de ene of de andere partij. Het vonnis brengt een winnaar en een verliezer voort.

Grenzen van uw recht

Het recht dat iemand zich toemeet is een subjectief gegeven dat diens belang concretiseert. Dit belang is een geobjectiveerde weergave van een subjectief ervaren werkelijkheid. Vanuit die subjectieve ervaring wordt het ‘eigen recht’ extensief geïnterpreteerd.  En deze uiting van ‘recht’ stuit op de belangen van de ander, die ook meent ‘recht’ te hebben. Noodzakelijkerwijze eindigt het ‘recht’ van de ene waar dat van de ‘ander’ begint.

Wanneer dan rechten in aanvaring komen is het van belang dat:
-              De goede trouw aanwezig blijft als basis voor het oplossen van het geschil
-              De belangen  (h)erkend worden en op wederzijds  respect kan gerekend worden
-              Het vertrouwen in een open bespreken de heersende overtuiging blijft, om al pratend tot een oplossing te komen.

Zelf de grenzen van zijn recht verkennen, maakt de uiteindelijke oplossing ook aanvaardbaar. In een gerechtelijke procedure daarentegen zal de rechter  of  arbiter enkel rekening kunnen houden met de kwalificatie die verleend wordt aan feiten, en  aldus tot waarheid verheven worden . In dat beoordelingsproces zijn goede trouw en onderliggende belangen ondergeschikt aan de wetconforme interpretatie, die noodzakelijk tot een veroordeling leidt. De veroordeelde is daarbij de verliezer. In een geslaagde bemiddeling zijn er geen verliezers, doch enkel tevreden mensen.