Verloop van een bemiddeling

Bemiddelingsprotocol

In de bemiddeling neemt communicatie een belangrijke plaats in. Daarom dat bij aanvang met de bemiddelaar de essentiële regels en gebruiken inzake communicatie zullen worden vastgelegd. Partijen zich zullen zich daaraan moeten houden tijdens de bemiddeling. De bemiddelaar zal deze regels in herinnering brengen telkens als dat nodig is. Ook partijen kunnen er naar verwijzen om de duidelijkheid en sereniteit van het debat te handhaven.

Rol van de bemiddelaar

Bemiddelaars brengen partijen samen rond tafel om hen te begeleiden doorheen het bemiddelingstraject. Daarbij zal de bemiddelaar actief luisteren en waarnemen wat partijen beroert , om hen te helpen hun wederzijdse belangen te benoemen. De bemiddelaar zal er de hand aan houden dat partijen evolueren naar een opbouwende bespreking via de afgebakende communicatie-afspraken. M.a.w. staat de bemiddelaar partijen bij om de dynamiek van de dialoog op gang te houden en de bespreking in goede banen te leiden.

In een eerste fase zal niet gestreefd worden naar het zoeken van oplossingen, dan wel partijen ertoe te bewegen elkaars belangen duidelijk te onderkennen. Pas daarna zal worden afgetoetst hoe die belangen kunnen worden vertaald in werkbare opties van waaruit partijen een door hen wederzijds aanvaarde oplossing zullen distilleren.

Plenum

De bemiddeling verloopt essentieel tussen de partijen die doorheen hun traject begeleid worden door de bemiddelaar, zodat het debat in volkomen openheid verloopt. Gedurende het hele traject zal de bemiddelaar het vertrouwen bij de partijen stimuleren en versterken. Immers is het bewaren van het vertrouwen van partijen in de dialoog de hoeksteen voor het welslagen van de bemiddeling.  De bemiddelaar is aldus in hoofdzaak de bewaker van het bemiddelingstraject en de bewaarder van het vertrouwen van en tussen de partijen.

Caucus

Telkens wanneer een partij de behoefte voelt om even alleen verder te spreken met de bemiddelaar, kan deze daarop ingaan zo dit in de stand van de bespreking opportuun geacht wordt. In dat geval zal ook de andere partij eenzelfde tijd toegemeten krijgen om in afzondering met de bemiddelaar te spreken. Dergelijke gesprekken terzijde worden “caucus” genoemd. Daarin kan een partij vertrouwelijk toelichting verschaffen aan de bemiddelaar. Deze kunnen zeer nuttig zijn om de communicatie tussen de partijen te bevorderen. Echter zullen het meestal de partijen zelf zijn die een bijkomend element in de bespreking brengen of een mededeling doen die de bespreking een positieve wending kan geven.

Bemiddelingsakkoord

Een geslaagde onderhandeling wordt afgerond met een schriftelijk akkoord. Dit kan voor homologatie worden aangeboden bij de rechtbank.